Kamelen achter het behang

Gepubliceerd: Woensdag 13 februari 2019 22:34

Kamelen achter het behang

De behandeling van het Bestemmingsplan (BP) Bergakkers-3 plaatste de gemeenteraad van Bernheze voor een dilemma: kiezen voor kwantiteit (56 woningen erbij) of kwaliteit (de gezondheid van bewoners in Vorstenbosch)? Slechts een paar fracties bekenden kleur. De meerderheid gedroeg zich als een kameel; men durfde niet van de gebaande weg af te wijken.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een belangrijk adviesorgaan, heeft gezegd dat er binnen een straal van 1,5 à 2 kilometer van een geitenhouderij een verhoogd risico is op gezondheidsklachten, met name longontsteking. Het BP valt (deels) binnen die zone. Aanvullend onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de oorzaken. Dat laat onverlet dat de verhoogde risico's buiten kijf staan. De druk om te bouwen is groot. En onder druk wordt alles vloeibaar. En dus neemt de Toelichting op het plan al vast een voorschot op innovatieve ontwikkelingen in de veehouderij. Als ik het goed begrepen heb, is er wel een toetsingskader voor varkens- en pluimveehouderijen (> geen verhoogd risico), maar (nog) niet voor geitenhouderijen. Desondanks concludeert het BP dat het aspect volksgezondheid geen belemmering vormt voor de realisering.

Progressief Bernheze (PB) en D66 dienden een amendement (wijzigingsvoorstel) in om daadwerkelijk maatregelen te nemen als aanvullend onderzoek aantoont dat de risico's groter zijn dan nu bekend. Daarvoor zou ook geld beschikbaar moeten worden gesteld. De bedoeling was duidelijk. Maar wat moet je dan in zo'n geval doen? Uitvoering BP stopzetten, alles wat na vandaag is gebouwd afbreken of ontruimen?

De andere partijen onderkenden het dilemma maar vonden dat dit beter in de vorm van een motie kon worden vastgelegd. Volgens mij terecht, om andere dan inhoudelijke redenen. De SP nam het voortouw. Maar B&W kunnen zo'n motie naast zich neerleggen, iets wat met een amendement niet kan. Dus ik snap PB en D66 wel, die willen gas op de lolly zoals ze in de motorsport zeggen.

Het amendement werd zoals verwacht verworpen en de SP-motie werd aangenomen: B&W gaan met hogere overheden - wie verzint nou zoiets? - en ondernemers (wie?) praten welke maatregelen men moet treffen om tot een goede oplossing voor iedereen te komen. Niks eigen verantwoordelijkheid en daadwerkelijk vol aan de bak, maar eerst praten met anderen. Waarschijnlijk om financiers te zoeken. Je zal maar longpatiënt zijn en in Vorstenbosch wonen.

PB noemde dat een praat-motie. Een poging van PB en D66 om de motie enige inhoudelijke betekenis te geven - toevoeging van: maatregelen treffen ingeval nodig - leed schipbreuk. En dat terwijl iedereen het er eigenlijk over eens was. Het werd niet duidelijk waarom de SP haar motie niet tekstueel wilde aanscherpen, zoals PB en D66 en eigenlijk ook de andere raadsleden wilden.

Maar de kaarten waren blijkbaar tevoren al geschud. Zo was het immers afgesproken? De macht van het getal. Wij zijn groot en zij zijn klein. Kamelen-gedrag of zouden ze het niet begrijpen?

Het irriteert me dat slechts een handjevol raadsleden (van de 23) meepraat en dat dezen zich in zo'n belangrijke zaak verschuilen achter een rapport van deskundigen, coalitieafspraken, de mening van de provincie of normen (getallen). Waarom ontbreekt de kritische houding van de raadsleden. Is wat we menen waar te nemen wel waar of kan het misschien ook anders zijn? Jullie hebben toch een hei-dag gehad? Nou dan!

De raad moet B&W beoordelen, zelfstandig een eigen mening vormen, kaders stellen en minderheden in de raad serieus nemen en niet een karikatuur van zichzelf worden. Ga niet liggen soebatten over de vorm in plaats van over de inhoud van het wijzigingsvoorstel, terwijl het nou juist om inhoud gaat, zeker als de gezondheid in het geding is.

Niemand van de anderen (dan PB/D66) vroeg zich af of het ethisch verantwoord is om mensen aan verhoogde gezondheidsrisico's bloot te stellen. Wat zeggen we tegen de betrokken inwoners als het straks foute boel is? Je wist toch dat er risico's waren, je hebt er zelf voor gekozen om hier te (blijven) wonen? Je mag er als burger toch op vertrouwen dat de overheid betrouwbaar is, zich niet als sprekende pop gedraagt, geen slappe knieën heeft?

Heeft de gemeenteraad zich ervan overtuigd dat in de haalbaarheidsparagraaf van het BP voldoende duidelijk omschreven is hoe groot de risico's zijn en wat eventuele vervolgacties zijn? Als dat niet het geval is, is de SP-motie een lege huls. Geen van de (andere) raadsleden heeft daar in ieder geval iets over gezegd.

Afgelopen week namen de meeste partijen de gelegenheid om op de gemeentepagina hun standpunten nog eens toe te lichten. Het bleef bij het herhalen van de eigen opvattingen. De SP repeteert wat in de raadsvergadering werd gezegd: als er tóch grotere risico's zijn, dan volgt gelijk actie. En dat staat nu nèt niet in de motie. Zouden de burgers van Bernheze ècht zo stom zijn dat ze dat niet door hebben? Zo van: let op mijn woorden maar niet op mijn daden. Ik geloof er niks van. Waar is de actiepartij gebleven die strijdt tegen onrechtvaardigheid? En waarom bleven de andere partijen aan de zijlijn staan? Veel vragen die om een antwoord schreeuwen. Maar nu ff niet, zegt de raad.

Ik zou die kamelen het liefst allemaal achter het behang plakken.

Deel deze pagina: